ANBI

Startpagina Nieuws Contact

ANBI Publicatie: Stichting Molen Nieuwvliet

Naam: Stichting Molen Nieuwvliet
Werknaam:De molen heeft geen naam.
RSIN nummer: 807894692
Nummer K.v.K.: 21020494

Bezoek adres molen: Molenweg 5 Nieuwvliet

Samestelling bestuur:
Voorzitter: I. Michielsen
Penningmeester/Secretaris: R. Vermorken
Bestuursleden: P. Michielsen, M.Minderhoud, Th Hanenbergh 

Contact: Stichting Molen Nieuwvliet
I Michielsen
Molenweg 4 4504 AP Nieuwvliet
tel.:‭ (06) 54 91 74 02‬
sjami@zeelandnet.nl

Beleidsplan:
Elke 6 jaar wordt er een onderhoudsplan gemaakt in samenwerking met de monumentenwacht.

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben alleen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling: De stichting heeft ten doel de instandhouding en het herstellen van de molen als bedoeld in de Monumentenwet.
         
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
          het verwerven en verkrijgen van de daartoe benodigde geldelijke middelen;
          het beheren van geldelijke reserves  

Met inachtneming van de statuten beslist het bestuur over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare geldelijke en andere middelen het doel zullen worden aangewend.

Wij trachten ook subsidies en fondsen te verwerven teneinde de conditie van de molen langere tijd zeker te stellen.

Daarom zoeken we naar donateurs/ sponsoren tot het geven van al dan niet periodieke bijdragen.

Activiteiten: Het open stellen van de molen en het publiek uitleg geven over de werking van de molen door middel van rondleiding en model.

De molen is elke woensdag en zaterdagmiddag in bedrijf en geopend voor publiek.

In 2020/2021 heeft de molen een grote restauratie ondergaan.

"STICHTING MOLEN NIEUWVLIET" REKENING 2021 IN EURO
REK2021.xls
INKOMSTEN EURO UITGAVEN EURO
Saldo 31-12-2020 74.855,16 Niet subsidiabel:
Rente 2020 9,68 Secretariaatskosten, Rabobank kosten 2021 119,41
Donateurs 2021 330,50 DONATUS, brand/stormverzekering 2021 557,58
Sponsors 2021, giften 1.756,00 UNIVE Het Zuiden, W.A. Verzekering 2021/2022 157,03
Melkbus; bezoekers en verkoop meel 1.250,00 Contributie 2021 "De Hollandsche Molen" 100,00
Sub. Mjp 2019-2024; Rd Cult. Erfgoed (voorschot 2021) 4.500,00 Contributie 2021 St. Cultureel Erfgoed Zeeland 40,00
Sub. Mjp 2013-2018; 2013 Rd Cult. Erfgoed, nota's 0,00 Discount Off., Etiketten voor meel zakjes
Subsidiabel 2021:
27,22
Sub. Mjp 2019-2024 gemeente Sluis (voorschot 2021) 0,00 De Verfexpert, verf e.d., onderhoud SIM 49,26
Draaipremie 2020 provincie Zeeland 100,00 Schilderwerk Duste Oostburg, verf e.d., onherh. SIM 149,08
Draaipremie 2020 gemeente Sluis 0,00 VDR Projecten Nieuwvliet, schilderwerk restauratie 4.120,05
Opbrengst St. Piersefeest 2021 0,00 Strandexploitatie Michielsen Nieuwvliet, restauratie 924,14
Rabobank, Clubkascampagne 2021 202,41 Tuin en terras Nieuwvliet, 1 nota restauratie 3.109,70
Molenmakerij Wilten, gift restauratie 750,00 De Blaey Service Nieuwvliet, 3 nota's restauratie 4.666,43
Molenbouw Adriaens, gift restauratie 1.500,00 Provincie Zeeland, restitutie subsidie restauratie 4.567,00
Prins Bernhard Cult. Fon, subsidie restauratie 2019/2020 20.000,00 Adriaens Molenbouw Weert bv, restauratie 13.289,39
St. TBI Fund, subsidie restauratie 2019/2020 voor 10 % 1.000,00 Bouwbedrijf van de Linde, restauratie 19.789,28
Stichting dr. H. Muller, subsidie restauratie 2019/2020 5.000,00 Erfgoed Advies Groen, begeleiding restauratie 1.678,92
Kijkerduin B.V. ljsselsteentjes subsidie restauratie 2019/20 1.500,00 SCEZ Middelburg, inspectie restauratie 2x 561,73
de blaey service, periodieke gift1 van 5 jaar 2021 625,00 Van Vooren accountants, verklaring restauratie 605,00
Molenmakerij Wilten, MM-3-2021-lli, nieuwe roeden 26.338,14
  Batig Saldo 32.529.39
Totaal 113.378,75 113.378,75